Inštitut za nutricionistiko je začel z izvajanjem raziskave NutriCare, ki bo osvetlila izzive v zvezi s prehransko preskrbljenostjo prebivalcev domov za starejše občane širom Slovenije. Gre za prvo obsežnejšo nacionalno raziskavo, ki bo omogočila vpogled v tveganja za pomanjkanje različnih hranil in mikrohranil v tej populaciji, hkrati pa se bo spremljalo tudi različne kazalnike zdravja. Starejši odrasli, ki živijo v domovih starejših občanov, so namreč lahko bolj dovzetni za različne vrste podhranjenosti ter zmanjšane telesne funkcionalnosti, kar vpliva na njihovo zdravje in splošno počutje, nenazadnje pa tudi na stroške zdravstvenega varstva. Raziskava se bo izvajala v vseh slovenskih regijah, in sicer v izbranih 18-ih domovih za starejše občane. Raziskovalni projekt je podprlo Ministrstvo za zdravje, financira pa ga Javna agencija za raziskovalno dejavnost. Podatki o stanju na tem področju so bili doslej zelo skopi, zato bodo rezultati raziskave koristni pri načrtovanju izboljševanja oskrbe starejših v prihodnje.

V zadnjih desetletjih je prišlo do precejšnjih demografskih sprememb in višanja pričakovane življenjske dobe prebivalcev. Naslavljanje potreb starejših odraslih zato postaja vedno pomembnejše, tudi z vidika zmanjševanja neenakosti v zdravju. Staranje prinaša številne fiziološke in druge spremembe, hkrati pa se s staranjem povečuje tudi pojavnost vrste nezmožnosti in bolezni, ki so tesno povezane z življenjskim slogom posameznika. V tujini izvedene raziskave so pokazale, da so s prehrano povezana tveganja še posebej izražena pri prebivalcih domov za starejše občane, vendar obseg tega problema v Sloveniji doslej še ni bil obsežneje raziskan. Gre za populacijsko skupino, pri kateri je še posebej pomembno ovrednotiti tveganja za pomanjkanje ključnih hranil, saj z ustrezno prehransko preskrbljenostjo lahko izboljšamo zdravje in počutje ter preprečujemo različne komplikacije, ki niso le zdravstveni problem, ampak obenem tudi višajo stroške zdravstvenega varstva in oskrbe. Dr. Živa Lavriša, vodja raziskave, Inštitut za nutricionistiko: »Namen raziskave je ugotoviti, kakšna je prehranjenost prebivalcev domov za starejše občane v Sloveniji in ugotoviti delež prebivalcev, ki so podhranjeni, oz. ne dosegajo priporočenih količin hranil v prehrani. Pri starejših odraslih lahko izziv predstavljajo med drugim tudi neustrezen energijski vnos in vnos beljakovin ter sarkopenija - upad mišične mase in zmanjšana funkcionalnost mišic. Podhranjenost ter neustrezna funkcionalnost telesa lahko pomembno poslabšata kvaliteto življenja v starosti. Z raziskavo NutriCare bomo pridobili pomembne podatke, ki bodo omogočili vpogled v aktualno stanje med prebivalci domov za starejše občane v Sloveniji, kar bo lahko predstavlja podlago za načrtovanje učinkovitejših ukrepov za njihovo oskrbo v prihodnje, tako v okviru zdravstva, kot v domovih. Za zagotavljanje nacionalne reprezentativnosti, se v raziskavo lahko vključijo le osebe, ki bodo prejele povabilo. Protokol raziskave namreč predvideva usmerjen izbor po starostnih kategorijah, posamezni udeleženci pa so nato izberani z metodo naključnega izbora. Vse, ki bodo povabljeni k sodelovanju, vljudno vabimo, da se odzovejo, saj bodo s tem pridobili nekatere informacije o svojem zdravstvenem stanju, po drugi strani pa  bodo s tem omogočili identificirati ključne, s prehransko preskrbljenostjo povezane vrzeli in priložnosti za izboljšanje oskrbe starejših, ki bivajo v domovih za starejše občane.«

Raziskava se bo izvajala na nacionalni ravni – vanjo bodo vključeni izbrani domovi starejših občanov iz vseh slovenskih regij. Prof. dr. Igor Pravst, vodja raziskovalnega programa Prehrana in javno zdravje, Inštitut za nutricionistiko: »V zadnjih letih smo v Sloveniji precej natančno raziskali prehranske izzive prebivalcev. Posebna pozornost je bila posvečena tudi starejšim odraslim, zajetim v nacionalno raziskavo SI.Menu-Nutrihealth, ki pa ni vključevala institucionaliziranih prebivalcev. Ker posledično za to skupino prebivalcev nimamo ustreznih epidemioloških podatkov, bo to vrzel naslovila nacionalna raziskava NutriCare. V prvi polovici leta smo že izvedli t.i. pilotno raziskavo, s pomočjo katere smo optimizirali protokol dela, sedaj pa začenjamo z izvajanjem glavnega dela raziskave. Raziskavo bomo izvajali v 18-ih domovih za starejše občane iz različnih regij po vsej državi, vključili pa bomo približno 300 udeležencev. Ocena vnosov hranil bo izvedena s pomočjo prehranskih dnevnikov, preskrbljenost z izbranimi mikrohranili pa bomo ovrednotili z laboratorijskimi analizami. Izvajali bomo tudi različne antropometrične in druge meritve, ter na ta način pridobili dodatne pomembne epidemiološke podatke. Rezultati raziskave bodo med drugim lahko v pomoč pri načrtovanju oskrbe starejših v prihodnje.«

Raziskavo NutriCare izvaja Inštitut za nutricionistiko v okviru raziskovalnega projekta »Izzivi doseganja prehranske preskrbljenosti prebivalcev domov za starejše občane«, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost, podprli pa sta ga tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za zdravje. Problematika prehranske preskrbljenosti prebivalcev domov za starejše občane je namreč zajeta tudi v Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025, zaradi izrazitega staranja slovenske populacije, pa postaja čedalje pomembnejša. Zbiranje podatkov v raziskavi NutriCare bo potekalo eno leto, zaključek projekta je načrtovan v drugi polovici leta 2023.

Dodatne informacije: