Namestitveni sistemi za govedo so ključni elementi govedorejske kmetije, saj vplivajo na trajnostno kmetijsko proizvodnjo, tj. proizvodnjo, ki zagotavlja prehransko varnost, varstvo okolja ter gospodarske in družbene potrebe na podeželju. Kmetje igrajo ključno vlogo pri vzpostavljanju in vzdrževanju namestitvenega sistema za njihove živali, zato je pomembno vedeti, kako dojemajo sisteme za namestitev goveda. S pomočjo spletne ankete (n = 306) in pet fokusnih skupin z govedorejci (n = 42) so doc. dr. Janez Benedičič (Strojna fakulteta Univerze v Ljubljani), prof. dr. Karmen Erjavec (Fakultete za ekonomiji in informatiko Univerze v Novem mestu) in izr. prof. dr. Marija Klopčič (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani) skušali ugotoviti, kako slovenski rejci dojemajo okoljsko trajnost v povezavi z namestitvenimi sistemi za krave molznice in mlado živino (teleta, telice). Rezultati kažejo, da je več kot polovica kmetov pripisovala večji pomen proizvodnji kot okolju, vendar želijo zagotoviti živalim in okolju prijazne namestitvene sisteme z namenom doseganja večje proizvodnje in dobička ter prejemanja polnih neposrednih plačil (produktivisti). Analiza razvrščanja v skupine je pokazala štiri skupine kmetov: produktivisti, tradicionalisti, zapuščajoči in okoljevarstveniki. Več kot tretjina udeležencev je bila tradicionalistov, ki so prepoznali okolje kot vrednoto, če so okoljske ideje skladne z njihovo predstavo o tradicionalnem kmetijstvu kot načinu varovanja podeželja, ohranjanja krajine in slovenske kulturne dediščine. Manj kot 10 % vseh sodelujočih je bilo okoljevarstvenikov, ki jim je okolje zelo pomembno, kar dokazuje tudi njihovo sodelovanje v ekoloških ali podobnih okolju prijaznih EU in nacionalnih shemah. Najmanjša skupina, ki predstavlja manj kot 5 % vseh kmetov (zapuščajoči) se bo slej ko prej odrekli živinoreji ali celo prenehala s kmetovanjem.

Raziskovalci so rezultate objavili v obliki znanstvenega članka v reviji Italian Journal of Animal Science

Viri in dodatna literatura

  • Janez Benedičič, Karmen Erjavec & Marija Klopčič (2022) Environmental sustainability: farmers' views of housing systems for cattle, Italian Journal of Animal Science, 21:1, 18-30, DOI: 10.1080/1828051X.2021.2005470