Sheme kakovosti živil lahko pomembno vplivajo na potrošnikovo izbiro živil. Potrošnike se o njih informira preko označb živil, predstavljajo pa lahko različne atribute živila, od načina pridelave do izvora sestavin in trajnosti. Ponudniki lahko označevanje sheme kakovosti uporabljajo na svojih izdelkih ob pogoju, da izpolnjujejo zahteve, ki jih posamezna shema kakovosti predpisuje. V Sloveniji sta še posebej pogosto uporabljeni dve shemi kakovosti – in sicer Evropska shema »Ekološko« in nacionalna shema »Izbrana kakovost«.

Znak »Ekološko« zagotavlja, da je bilo živilo pridelano z ekološkim načinom pridelave. To je oblika, ki spoštuje naravne življenjske cikle in na ta način zmanjšuje človekov vpliv na okolje. »Izbrana kakovost« pa je nacionalna shema kakovosti, ki vključuje posebne lastnosti živila, ki se lahko nanašajo na sestavo, okolju prijazno pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali, način krmljenja itd.. Z označbo »Izbrana kakovost – Slovenija« so označeni izključno pridelki in izdelki, ki so pridelani in predelani v Sloveniji ter so deležni dodatnih, strožjih kontrol. Znak omogoča bolj jasno in poenoteno sporočilo o lokalnem poreklu.

Vse več je dokazov, da so preference do ekološke hrane in hrane lokalnega porekla povezane, saj imajo potrošniki, ki cenijo lokalno pridelano hrano, preference tudi do ekološke hrane in so pogosto za takšne izdelke pripravljeni plačati več. Kljub temu je zelo malo raziskav o različnih preferencah potrošnikov glede na njihove socio-demografske in druge značilnosti.

Raziskovalci Fakultete za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Inštituta za nutricionistiko so zato v okviru projekta ciljnega raziskovalnega projekta »Analiza pridelave in trženja proizvodov shem kakovosti« (V4-2008), ki sta ga sofinancirala ARRS in MKGP, raziskovali vpliv shem kakovosti na potrošnikov odnos do lokalno pridelanih živil. Namen raziskave je bil ugotoviti preference potrošnikov do lokalnih živil, ki zaupajo shemama »Ekološko« in »Izbrana kakovost«. Članek dopolnjuje ugotovitve predhodnih raziskav s preučevanjem odnosa do lokalne hrane z vidika potrošnikov, ki zaupajo različnim shemam kakovosti hrane.

Prof. dr. Karmen Erjavec, vodja projekta: »Raziskava je združila kvalitativne pristope (fokusne skupine in nakupovanje s potrošniki) in kvantitativno raziskavo z reprezentativnim vzorcem populacije. Rezultati kažejo, da obe skupini potrošnikov podobno razumeta lokalno hrano, a je skupina, ki izraža višjo stopnjo zaupanja živilom z oznako »Ekološko«, bolj svetovljanska in bolj podpira lokalno skupnost ne glede na geografsko bližino od skupine, ki izraža višjo stopnjo zaupanja živilom z oznako »Izbrana kakovost«. Starejši potrošniki zavzemajo večji delež v obeh segmentih potrošnikov, pri čemer so posamezniki z višjimi dohodki v večjem deležu v skupini »Ekološko«, upokojenci in študenti pa v skupini »Izbrana kakovost«.«

Da bi povečali zanimanje potrošnikov za živila s shemama »Ekološko« in »Izbrana kakovost«, je zato potrebno razviti bolj specifične ponudbe izdelkov. Rezultati raziskave so bili objavljeni tudi v mednarodni znanstveni reviji.

Več informacij:

Več o shemah kakovosti: