Ministrstvo za zdravje RS je 16. januarja 2024 objavilo predlog Uredbe o uporabi znaka »Dobra izbira« za lažje prepoznavanje živila z ugodno prehransko sestavo. Uredba je v javni razpravi do 15. februarja 2024, komentarje pa je možno oddati preko portala eUprava.

Simboli na živilih lahko podpirajo potrošnike pri izboru živil z zdravju koristno sestavo, če jih potrošnik prepoznava in razume, ter če se dejansko nahajajo na živilih z ugodno prehransko sestavo. Takšne sheme predstavljajo tudi spodbudo proizvajalcem za izboljševanje sestave živil, s čimer vplivajo na izboljšanje ponudbe zdravju koristih izbir.

Možnost vzpostavitve nacionalne sheme označevanja za lažjo prepoznavo in izbiro zdravju koristnih živil je bila predvidena že v Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 »Dobe tek, Slovenija«, na osnovi katerega je bil v obdobju 2015-2017 izveden tudi raziskovalni projekt »Simboli na živilih«. V okviru projekta je bilo med drugim ugotovljeno, da je smotrno nov nacionalni simbol graditi na temeljih obstoječega in dobro uveljavljenega simbola varovalnega živila, ki ga že desetletja podeljuje Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije. V obdobju 2019-2021 je bil zato ob podpori Ministrstva za zdravje izveden dodaten raziskovalni projekt »Merila za dodeljevanje simbola za dodatno označevanje živil z ugodnejšo prehransko sestavo«, v okviru katerega je bil med deležniki usklajen predlog meril za uporabo nacionalnega znaka.

Predlog Uredbe predvideva prostovoljno označevanje živil z ugodno prehransko sestavo s posebnim znakom, poimenovanim »Dobra izbira«, ki izhaja iz oblike obstoječega znaka varovalnega živila. Uredba predvideva splošne in posebne pogoje za uporabo takšnega znaka na označbah živil in v promocijskih materialih. Kot splošni pogoj je predvideno, da z znakom označena živila ne smejo vsebovati sladil in nekaterih barvil, posebni pogoji pa so prilagojeni posameznim ožjim skupinam živil. Uredba predvideva tudi vzpostavitev javno dostopnega seznama živil z znakom 'dobra izbira', podatke za takšen seznam pa bi bila dolžna ažurno posredovati podjetja. Uporaba znaka za nosilce živilske dejavnosti ne bi predstavljala dodatnega stroška, so pa za takšna živila predvideni strožji kriteriji nadzora kakovosti. Med drugim je predviden pogoj, da morajo nosilci živilske dejavnosti razpolagati z rezultati analiz, ki dokazujejo skladnost živila z mejnimi vrednostmi. Za izvajanje inšpekcijskega nadzora nad uporabo znaka je predvidena Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.